1. Quy định kiểm soát .
Tài liệu này cùng với báo giá bán hàng liên quan đến tài liệu này được ký kết (gọi chung là ” Hợp đồng” ) là một đề nghị của Công ty Custom Wire Technologies, Inc. (” Công ty “) để cung cấp hàng hoá được mô tả trong báo giá bán hàng kèm theo Gọi chung là ” Sản phẩm “) cho bên mà người đó đã đề cập đến báo giá bán hàng kèm theo (” Người mua “). Nếu Hợp đồng này được coi là chấp nhận một Phiếu mua hàng trước đó của Người mua, việc chấp nhận đó chỉ giới hạn trong các điều khoản có trong đây. Việc chấp nhận Hợp đồng này của Người mua chỉ được giới hạn trong các điều khoản, giao ước và điều kiện trong Hợp đồng này và Công ty phản đối và từ chối bất kỳ bổ sung, Các điều khoản khác nhau hoặc khác nhau được Người mua đề nghị, trừ khi Công ty đã đồng ý rõ ràng về các điều khoản đó bằng văn bản. Những đề xuất bổ sung, khác nhau hoặc thay đổi của Người mua sẽ không có nghĩa là từ chối đề nghị của Công ty, và đề xuất của Công ty sẽ được coi là được chấp nhận mà không có các điều khoản bổ sung, khác nhau hoặc khác. Hợp đồng này là biểu hiện cuối cùng của các điều khoản giữa Công ty và Người mua liên quan đến Sản phẩm và là tuyên bố đầy đủ các điều khoản đó. Bất kỳ điều khoản, điều kiện, đàm phán hoặc hiểu biết nào không có trong Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực nếu không được làm thành văn bản và ký kết bởi Công ty và Người mua. Và đề nghị của Công ty sẽ được coi là được chấp nhận mà không có các điều khoản bổ sung, khác nhau hoặc khác nhau. Hợp đồng này là biểu hiện cuối cùng của các điều khoản giữa Công ty và Người mua liên quan đến Sản phẩm và là tuyên bố đầy đủ các điều khoản đó. Bất kỳ điều khoản, điều kiện, đàm phán hoặc hiểu biết nào không có trong Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực nếu không được làm thành văn bản và ký kết bởi Công ty và Người mua. Và đề nghị của Công ty sẽ được coi là được chấp nhận mà không có các điều khoản bổ sung, khác nhau hoặc khác nhau. Hợp đồng này là biểu hiện cuối cùng của các điều khoản giữa Công ty và Người mua liên quan đến Sản phẩm và là tuyên bố đầy đủ các điều khoản đó. Bất kỳ điều khoản, điều kiện, đàm phán hoặc hiểu biết nào không có trong Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực nếu không được làm thành văn bản và được ký kết bởi Công ty và Người mua.

2. Chấp nhận .
Người mua sẽ được coi là đã chấp nhận Hợp đồng này khi xảy ra sớm nhất những điều sau: (a) Công ty nhận được một bản sao của Hợp đồng này do Người Mua ký; (B) Người mua phải thanh toán bất kỳ số tiền nào theo Hợp đồng này; (C) Giao hàng của Công ty; (D) Người mua không thông báo cho Công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Hợp đồng này; Hoặc (e) bất kỳ sự kiện nào khác tạo thành sự chấp nhận theo luật áp dụng.

3. Đơn đặt hàng .
Yêu cầu của Người mua bất kỳ sản phẩm nào từ Công ty sẽ phải tuân thủ các quy định của Hợp đồng này. Yêu cầu của người mua phải được thực hiện dưới hình thức chấp nhận được đối với Công ty. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào vì bất kỳ lý do nào theo ý riêng của mình. Công ty có quyền sửa lỗi văn bản hoặc các lỗi tương tự liên quan đến giá hoặc bất kỳ thời hạn nào được nêu trên bất kỳ hóa đơn nào.

4. Thay đổi, hủy bỏ và hoàn trả .
Người mua không được thay đổi hoặc huỷ bỏ một đơn hàng đã được chấp nhận bởi Công ty, trừ khi Công ty đồng ý bằng văn bản. Công ty có quyền thay đổi giá cả, điều khoản thanh toán và ngày vận chuyển đối với bất kỳ Sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ yêu cầu nào do Người mua yêu cầu và được Công ty thông qua bằng văn bản. Khi Công ty đồng ý hủy đơn đặt hàng, Bên Mua sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh do Công ty liên quan đến lệnh đã hủy. Người mua không được trả lại bất kỳ Sản phẩm cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý bằng văn bản.

5. Giao hàng .
Trừ trường hợp có quy định khác trong Hợp đồng này, Công ty sẽ phân phối Sản phẩm FOB bến xếp tại Cảng Washington, WI (” Điểm Giao hàng “) của Công ty. Tất cả các nguy cơ mất mát, hư hỏng hoặc trì hoãn, và quyền sở hữu Sản phẩm sẽ chuyển từ Công ty sang Người mua khi giao hàng cho người vận chuyển tại Điểm Giao hàng. Tất cả các lô hàng và / hoặc thời gian giao hàng và / hoặc thời gian giao hàng được trích dẫn là gần đúng. Thời gian giao hàng sẽ không có ý nghĩa. Ngày giao hàng do Công ty cung cấp dựa trên việc nhận được tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến đơn đặt hàng. Việc không đáp ứng bất kỳ ngày giao hàng hoặc giao hàng nào của Công ty không phải là nguyên nhân gây ra việc hủy và / hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào. Người mua sẽ chịu trách nhiệm thu nhặt Sản phẩm tại Điểm Giao hàng và vận chuyển Sản phẩm đó tới đích đến của Người mua. Yêu cầu bồi thường về thiếu hụt hoặc các lỗi khác phải được làm bằng văn bản cho Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi người mua nhận hàng, và việc không thông báo như vậy sẽ là chấp nhận không đủ tiêu chuẩn của chuyến hàng đó và từ bỏ tất cả các yêu cầu của Người mua.

6. Giao hàng chậm .
Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phân phối do các nguyên nhân vượt ngoài sự kiểm soát hợp lý của Công ty kể cả các sự kiện được liệt kê trong phần 13 dưới đây, do bất kỳ ưu tiên hoặc khoản phân bổ nào theo yêu cầu của các lệnh hoặc quy định của chính phủ, hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào được nêu trong câu sau đây, sẽ kéo dài thời hạn giao hàng Bởi một khoảng thời gian bằng với độ dài của sự chậm trễ như vậy. Trong trường hợp Người mua yêu cầu sự chậm trễ trong giao hàng hoặc gây ra bởi Người mua \ (a) Không cung cấp hướng dẫn đầy đủ; (B) không thu xếp đón; (C) không cung cấp hoặc phê duyệt dữ liệu cần thiết một cách kịp thời; (D) những thay đổi được yêu cầu và được chấp thuận; Hoặc (e) Không cung cấp các tài liệu yêu cầu để Công ty thực hiện giao hàng, Công ty sẽ lưu giữ tất cả các Sản phẩm với rủi ro và chi phí của Người mua.

7. Giá cả; Thuế; Giấy phép .
Giá của Sản phẩm sẽ được ghi trong báo giá bán hàng của Công ty. Tất cả các giá được nêu, và sẽ được thanh toán, bằng đô la Mỹ. Tất cả các báo giá từ Công ty cho Sản phẩm sẽ tự động hết hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày báo giá trừ khi báo giá nêu rõ hoặc đã bị Công ty thu hồi. Bên mua phải thanh toán hoặc hoàn trả cho Công ty tất cả các khoản thuế, phí và chi phí kể cả thuế của nhà sản xuất, thuế sử dụng, thuế bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế, thuế môi giới, Chi phí, bảo hiểm, phí lãnh sự hoặc bất kỳ khoản thuế, phí hoặc phí nào khác, bao gồm cả lãi suất, liên quan đến hoặc đo lường bởi bất kỳ giao dịch nào giữa Công ty và Người mua,

8. Điều khoản thanh toán .
Các điều khoản thanh toán như sau: net 30 ngày kể từ ngày lập hoá đơn. Mặc dù đã nêu ở trên, điều khoản thanh toán đối với tất cả các đơn đặt hàng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ phận tín dụng của Công ty. Nếu Bên Mua không thanh toán cho Công ty bất kỳ khoản tiền nào theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác khi đến hạn hoặc nếu Bên Mua không trả được nợ trong việc thực hiện Hợp đồng này, Công ty có thể không chịu trách nhiệm với Người mua và không làm phương hại đến các biện pháp hợp pháp khác của Công ty: Chấm dứt nghĩa vụ của Công ty theo Hợp đồng này; (B) tuyên bố ngay lập tức và phải thanh toán tất cả các nghĩa vụ của Người mua đối với Công ty; (C) thay đổi các điều khoản tín dụng đối với bất kỳ đơn đặt hàng khác của Sản phẩm; (D) đình chỉ hoặc không tiếp tục lệnh mua thêm; Và / hoặc (e) nhập cơ sở của Người mua và lấy lại bất kỳ Sản phẩm nào mà Công ty chưa nhận được thanh toán. Người mua đồng ý bồi hoàn cho Công ty về tất cả các chi phí và lệ phí, bao gồm phí luật sư và phí thu hồi do Công ty thu được trong việc thu thập bất kỳ khoản nợ nào của Người mua cho Công ty. Người mua đồng ý trả một khoản phí chậm trả bằng 1,5% mỗi tháng, hoặc số tiền tối đa cho phép theo luật, đối với tất cả các khoản tiền không thanh toán đầy đủ khi đến hạn phải trả theo yêu cầu của Công ty. Người mua sẽ không thanh toán các khoản nợ của Công ty đối với các khiếu nại của Người mua đối với Công ty. Hoặc số tiền tối đa được luật pháp cho phép, trên tất cả các khoản tiền không thanh toán đầy đủ khi đến hạn phải trả theo yêu cầu của Công ty. Người mua sẽ không thanh toán các khoản nợ của Công ty đối với các khiếu nại của Người mua đối với Công ty. Hoặc số tiền tối đa được pháp luật cho phép, trên tất cả các khoản tiền không thanh toán đầy đủ khi đến hạn phải trả theo yêu cầu của Công ty. Người mua sẽ không thanh toán các khoản nợ của Công ty đối với các khiếu nại của Người mua đối với Công ty.

9. Bảo hành có giới hạn; Hạn chế thiệt hại .

(A) Công ty bảo đảm cho Người mua rằng Sản phẩm được bán cho Người mua sẽ được sản xuất theo và sẽ tuân thủ các văn bản quy định cho Sản phẩm đó theo sự đồng ý bằng văn bản của Công ty và Người mua. Thời hạn bảo hành cho bảo hành này sẽ Được một năm kể từ ngày sản phẩm đó được chuyển đến điểm giao hàng. BẢO ĐẢM TNHH này không áp dụng cho (i) các khiếm khuyết gây ra bởi bất kỳ thông số kỹ thuật hoặc thiết kế được cung cấp bởi người mua; Hoặc (ii) các bộ phận hoặc các vật liệu khác do Người mua cung cấp. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH trong trường hợp sửa chữa hoặc thay đổi Sản phẩm không được Công ty ủy quyền bằng văn bản, hư hỏng khi quá cảnh, sơ suất, lạm dụng, sử dụng bất thường, lạm dụng, tai nạn, mài mòn bình thường, thiệt hại do các yếu tố môi trường và tự nhiên, Hướng dẫn của công ty hoặc lắp đặt, bảo quản hoặc bảo trì không đúng cách. Nghĩa vụ duy nhất và độc nhất của Công ty theo bảo hành có giới hạn này (và biện pháp khắc phục duy nhất của Người mua) sẽ được Người Mua trong thời hạn Bảo hành của bất kỳ hành vi vi phạm nào, theo lựa chọn của Công ty: (i) sửa chữa hoặc thay thế miễn phí bất kỳ sản phẩm bị lỗi; Hoặc (ii) tín dụng cho Người mua hoặc hoàn trả giá mua cho Sản phẩm bị lỗi đó. Bảo hành có giới hạn này chỉ bao gồm việc thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm bị lỗi tại cơ sở của Công ty và không bao gồm chi phí vận chuyển Sản phẩm đến cơ sở của Công ty. COMP BẤT CỨ S M KHÔNG ĐẢM BẢO CHO SẢN PHẨM KHÔNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY. Trong phạm vi được phép, Công ty sẽ giao cho Người mua bất kỳ bảo đảm nào mà nhà sản xuất có thể cung cấp cho Sản phẩm hoặc bộ phận của bên thứ ba đó, Nhưng Công ty không đảm bảo rằng nhà sản xuất sẽ tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của bảo hành. Trước khi sử dụng hoặc cho phép sử dụng Sản phẩm, Người mua sẽ xác định tính phù hợp của Sản phẩm cho mục đích sử dụng và làm cho Sản phẩm được lắp đặt chính xác, nếu không được Công ty lắp đặt. Người mua giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan đến nó. Người mua đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ sau bán hàng cảnh báo Người mua hoặc bên nào khác về bất kỳ vấn đề nào.

14. Linh tinh
. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc mua Sản phẩm của Người mua và thay thế cho tất cả các thỏa thuận hoặc thông tin khác, bằng văn bản hoặc bằng miệng, có thể được coi là không phù hợp với nó. Hợp đồng này không được sửa đổi hoặc thay đổi trừ khi có văn bản ký bởi Công ty. Hợp đồng này sẽ được chi phối bởi và được hiểu theo luật của Bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Hợp đồng này cũng như bán hàng dưới đây sẽ không được điều chỉnh bởi các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Bán hàng Quốc tế. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, các bên thừa nhận và đồng ý rằng sự vô hiệu hoặc không thi hành (a) sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này, (B) các điều khoản, điều khoản và điều kiện còn lại của Điều này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ, và (c) bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào có thể sửa đổi điều khoản có thể bị phản đối để làm cho nó có hiệu lực và có hiệu lực thi hành. Sự thất bại của một trong hai bên để khẳng định, trong bất kỳ trường hợp nào, khi thực hiện bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc từ bỏ bất kỳ quyền được cấp dưới đây hoặc việc thực hiện trong tương lai của điều khoản, Hay điều kiện. Tất cả các biện pháp khắc phục của Công ty ở đây là tích luỹ và không bao gồm các biện pháp khắc phục khác có sẵn cho Công ty theo luật, hợp đồng hoặc vốn cổ phần. Sự thất bại của một trong hai bên để khẳng định, trong bất kỳ trường hợp nào, khi thực hiện bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc từ bỏ bất kỳ quyền được cấp dưới đây hoặc việc thực hiện trong tương lai của điều khoản, Hay điều kiện. Tất cả các biện pháp khắc phục của Công ty ở đây là tích luỹ và không bao gồm các biện pháp khắc phục khác có sẵn cho Công ty theo luật, hợp đồng hoặc vốn cổ phần. Sự thất bại của một trong hai bên để khẳng định, trong bất kỳ trường hợp nào, khi thực hiện bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ hay từ bỏ bất kỳ quyền được cấp dưới đây hoặc việc thực hiện trong tương lai của điều khoản, Hay điều kiện. Tất cả các biện pháp khắc phục của Công ty ở đây là tích luỹ và không bao gồm các biện pháp khắc phục khác có sẵn cho Công ty theo luật, theo hợp đồng hoặc trong vốn chủ sở hữu.